Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

kajakos
0147 7864
Reposted frompesy pesy

November 05 2014

kajakos
Spotkać kogoś, coś przeżyć z nim. Jak zachoruje, to z nim być. Umrze, to zamknąć mu oczy. Pomóc, komu trzeba, dzieciaki na ludzi wyprowadzić. I tyle.
— Małgorzata Musierowicz "Sprężyna"
Reposted byspokodama spokodama
kajakos
Reposted frombluuu bluuu viagosiakowe gosiakowe
kajakos
6141 440d
Reposted fromgosiakowe gosiakowe
kajakos
8137 64d5
Reposted fromgosiakowe gosiakowe
kajakos
0039 450f
Reposted fromgosiakowe gosiakowe
7055 f034 500
Reposted fromdeviate deviate viagosiakowe gosiakowe
kajakos
3876 0071
Reposted fromgosiakowe gosiakowe
kajakos
kajakos
7826 c4aa
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viamikrokosmos mikrokosmos
kajakos
4028 72b6
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viamikrokosmos mikrokosmos
kajakos
Taki czarny jest ten listopad, taki zimny, taki obolały od deszczu, od wspomnień, od mokrych rękawiczek - aż strach. Gdybym była listopadem, to rada bym się otrząsnąć z mojej listopadowej doli. Błąkałabym się po uliczkach czarnych jak jary i błagałabym Pana Boga, żeby zmienił zapisy. Ale może on - ten listopad - tak właśnie się błąka, tak się obija i tak szlocha rozpaczliwie; 'O Boże, Boże spraw żebym już nie był listopadem, żeby mi nie było tak ciemno wieczorem i tak mglisto nad ranem, i żeby nie bolały mnie wszystkie liście i żeby nie dokuczał mi reumatyzm miłości! Też bym tak chciał, jak kwiecień pobiec do różowego sadu, albo jak lipiec - wyskoczyć na plażę pełną piłek...' Tak on sobie płacze ten listopad niewysłuchany. Ta beksa.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromrol rol viamikrokosmos mikrokosmos
kajakos
kajakos
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viamikrokosmos mikrokosmos
kajakos
8744 1d2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamikrokosmos mikrokosmos
kajakos
kajakos
2355 7994 500
Reposted frompesy pesy
kajakos
9511 40fa
Reposted frompesy pesy
kajakos
9583 9b39
Reposted frompesy pesy
kajakos
9680 14e3
Reposted frompesy pesy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl